kitoapril2014f5A 

 

 

CLICK ON NEWS: NEW IN OUR TEAM: NAOKI - KITO GO TOKIMITSU

 

 

 

 

 

Li X KATSUO PUPPIES - 2 BOYS - 1 GIRL

  

 

                              

 

simpsonslogo